תקנון תחרות שיתופים

תקנון פעילות שיתופים

 • הגרלה נושאת פרס בשם "תחרות שיתופים", במסגרתה נעניק לזוכה, כרטיס זוגי למופע המפורסם בדף הפייסבוק של לילות יוון.
 • הפעילות תחל ותסתיים במועדים המפורסמים בדף הפייסבוק של לילות יוון.
 • קהל הגולשים הרשומים לעמוד הפייסבוק של לילות יוון.
 • כל מי שלחץ "אהבתי" (LIKE) על עמוד הפייסבוק של  "לילות יוון" ושיתף את פוסט הפעילות קרי, לחץ על SHARE/ שיתוף בפוסט הפעילות. למען הסר ספק, גולשים אשר לא לחצו "אהבתי" על עמוד הפייסבוק של "לילות יוון" לא זכאים להשתתף בהגרלה.
 • עורך התחרות רשאי להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, את התחרות, כולה או כל חלק ממנה, ו/או לשנות את תנאיה ו/או מועדיה, בהודעה אשר תתפרסם באתר ו/או בכל אמצעי פרסומי אחר. מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי התחרות כאמור ו/או לעניין מסירת הודעות כאמור.
 • במקרה של הפרת תנאי תחרות זו ו/או הפרת תקנון זה ו/או במקרה של חשש לזיופי הצבעות הגולשים  באופן שנועד לעקוף את תנאי תקנון זה ו/או זכייה תוך חשש לביצוע מעשה של מרמה, עבירה או בחוסר תום לב (להלן- "השתתפות בתחרות במרמה") רשאי עורך התחרות בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי, לפסול את המשתתף, בלא מתן הודעה כלשהי ולשלול את זכותו לקבלת הפרס ו/או להעבירו למשתתף אחר שהגיע למקום הבא אחריו אף אם היה אותו משתתף היה זוכה אף ללא אותו מעשה. המשתתף בתחרות מצהיר כי ידוע לו שעורך התחרות ו/או הבאים מטעמו אינם חסינים מפני השתתפות בתחרות במרמה ולא תהיינה לו כל  טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין זאת כנגד עורך התחרות ו/או הבאים מטעמו.
 • בהשתתפותו בתחרות מסכים, מאשר, ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון וכי הוא מוכן לקבל עליו את כל הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 • בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר, ומצהיר כי הוא מסכים לפרסום שמו ואת פרטיו שנרשמו על ידו באתר ו/או את דבר זכייתו בתחרות, באתר ו/או בכל אמצעי התקשורת ו/או בכל אמצעי פרסומי אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות.
 • ההשתתפות הנה מעל גיל 18.
 • על המשתתפים  המעוניינים להשתתף בפעילות להיכנס לעמוד הפייסבוק של "לילות יוון" ולהיות רשומים כמעריצים של העמוד.
 • לאחר מכן, יש לשתף את פוסט הפעילות – מספיק שיתוף אחד על מנת להשתתף בהגרלה.
 • הפרס אינו  ניתן להסבה ו/או להחלפה ו/או להמרה בשווה כסף ו/או להמחאה לצדדים שלישיים  כלשהם.
 • לעורך התחרות שמורה הזכות להוסיף /או לגרוע ו/או לשנות את הפרסים המתוארים לעיל ולהציע פרסים חלופיים במקום לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 • עורך התחרות רשאי לבטל את זכייתו של זוכה בפרס.
 • זוכה אשר לא פנה בדף הפייסבוק של "לילות יוון" בהודעה פרטית על מנת להעביר את פרטי ההתקשרות שלו להעברת "הפרס", עד למועד המופע, זכייתו מבוטלת.
 • המשתתף מצהיר בזאת, כי אין לו, ולא תהיה לו ו/או לכל הבא בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורך התחרות ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות ו/או לפרסים. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי בלא יוצא מהכלל ובמידה המרבית המותרת על פי דין.
 • ההשתתפות בפעילות זו הינה באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתתף בה.
 • עורך הפעילות ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בו.